1. CONDIȚII GENERALE DE ÎNCHIRIERE

1.1 Pentru a putea inchiria Kit-ul de muzică și mișcare, solicitantul trebuie să prezinte un document de identitate valabil emis pe numele lui.
1.2 Sunt eligibile doar cadre didactice care au ca materie de predare obligatorie muzica și studenții la UNMB pentru orele de practică în școli gimnaziale și licee, pe baza unei adeverințe eliberate de instituția angajatoare / de învățământ.
1.3 Kit-ul se poate închiria pe o durată limitată, de maxim 2 săptămâni consecutive, în baza unui contract de închiriere.
1.4 Rezervarea Kit-ului de muzică și mișcare se poate face on-line prin website-ul www.culturaprinmuzica.ro, secțiunea Programe și Proiecte, prin completarea formularului dedicat.
  

2. PLATA/ REZERVAREA Kit-ului

2.1 Rezervarea Kit-ului de muzică și mișcare se face pe baza unui abonament annual. Abonamentul este emis și recunoscut de către Asociația Cultură prin Muzică în urma efectuării plății prin transfer bancar sau în numerar la sediul asociației, a sumei de 250 Ron pentru cadrele didactice și 150 Ron pentru studenții UNMB.
2.2 Plata abonamentului se poate face prin transfer bancar sau în numerar la sediul asociației.
2.3 Politica de anulare a unei rezervări confirmată si platită în avans
Un abonament plătit prin transfer bancar sau în numerar, se poate anula în următoarele condiții:
 a) Dacă solicitantul nu a folosit niciodată Kit-ul de muzică și mișcare și nici nu intenționează să îl folosească pe parcursul anului pentru care a plătit abonamentul.
 b)Toate anulările rezervărilor plătite se vor anunța în scris la adresa de e-mail info@culturaprinmuzica.ro.

3. LIVRAREA/RETURNAREA Kit–ului de muzică și mișcare:

3.1 Intrarea în posesie a Kit-ului se face prin ridicare în persoană sau prin livrare prin curierat. În cel de-al doilea caz, plata curierului (tur-retur) revine in sarcina solicitantului.
3.2 Kit-ul de muzică și mișcare se livrează în stare bună de funcționare, curat și igienizat, fără defecțiuni și fără avarii ale instrumentelor, materialelor și obiectelor altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare.
3.3 CLIENTUL ia la cunoștință și verifică starea Kit-ului de muzică și mișcare înaintea semnării Fișei de Livrare/Returnare, iar orice fel de reclamații privind starea acestuia se vor face obligatoriu la Livrare și vor fi consemnate în Fișa de Livrare/Returnare a Kit-ului de muzică și mișcare, la secțiunea “Livrare”, CLIENTUL fiind direct si integral raspunzator pentru orice daune care nu au fost menționate. Nu se acceptă reclamații/obiecțiuni ulterioare livrării cu privire la starea Kit-ului de muzică și mișcare.
3.4 CLIENTUL se obligă să returneze Kit-ului de muzică și mișcare în bună stare (în starea în care le-a preluat), la locul și data convenite în anexa Contractului de Inchiriere.
3.5 La o întârziere neanunțată mai mare de 24 de ore față de momentul specificat pentru returnarea Kit-ului de muzică și mișcare în anexa Contractului de Inchiriere, LOCATORUL își rezervă dreptul de a aplica dispozițiile Art.6 Taxe și Penalități, excepție făcând cazul în care CLIENTUL notifică Asociația Cultură prin Muzică despre dorința sa de a prelungi perioada de închiriere cu maxim 24 de ore.
3.6 Livrarea si Returnarea Kit-ului de muzică și mișcare va fi realizata in timpul programului de lucru specificat de Asociația Cultură prin Muzică în momentul închirierii.

4. UTILIZAREA Kit-ului de muzică și mișcare

4.1 CLIENTUL își asumă  raspunderea totală (financiară, civilă și penală) pentru nerespectarea condițiilor stipulate în Contractul de Închiriere.
4.2 CLIENTUL se angajează să utilizeze Kit-ul de muzică și mișcare respectând utilizarea specifică lui, conform instrucțiunilor și recomandărilor locatorului pe care CLIENTUL le primeste la livrarea acestuia.
4.3 Kit-ul nu poate fi folosit decât de semnatarul Contractului de Închiriere
4.4 În caz de deteriorare, reparația trebuie făcută de către un profesionist autorizat desemnat de LOCATOR, numai cu știința, acordul si in baza instrucțiunilor LOCATORULUI.
4.5 CLIENTUL nu poate sub nici o condiție să vândă sau să închirieze kit-ul de muzică și mișcare.
4.6 În caz de accident/incident sau defecțiune, CLIENTUL se obligă a informa fără întârziere LOCATORUL, care îl va asista și îi va oferi instrucțiunile necesare.

5. Incidente, avarii sau furt

În caz de incident, furt/tentativă de furt dovedită printr-un Document Oficial eliberat de organele abilitate, CLIENTUL are urmatoarele obligatii:
b)să ia toate măsurile posibile pentru limitarea pagubelor produse;
c)să informeze fără întârziere Poliția, de pe raza localitătii în care s-a produs incidentul, în vederea constatării incidentului și întocmirii formelor legale;
d)să anunțe LOCATORUL despre producerea oricărui incident, incendiu, furt sau tentativă de furt, chiar dacă paguba este numai parțială, în maxim 12 ore de la producerea incidentului;
e)să obțină de la Poliție Procesul-Verbal Constatator.
 

6. TAXE/PENALITĂȚI

6.1 Intarzierea neanunțată de 24 de ore se sanctioneaza cu plătirea unei amenzi în valoare de 60 RON.
6.2 Intârzierea neanunțată de 48 de ore se sancționează cu interdicția de a rezerva kit-ul pe durata a 3 luni de zile lucrătoare.
6.3 La o întârziere neanunțată mai mare de 72 de ore, LOCATORUL își rezervă dreptul de a sesiza Poliția cu privire la furtul kit-ului de muzică și mișcare.
6.4 Dacă CLIENTUL dorește să prelungească perioada de închiriere, trebuie să obțină în avans aprobarea scrisă a LOCATORULUI.
6.5 Returnarea Kit-ului de muzică și mișcare în stare excesiv de deteriorată se taxează, prețul fiind stabilit în urma evaluării pagubei. Notiunea „excesiv de deteriorat” reprezintă situația în care kit-ul de muzică și mișcare necesită înlocuirea mai multor instrumente /materiale / obiecte care îl constitue, respectiv în proporție de peste 30% din totalul lor.

7. JURISDICȚIE/VALIDITATE

7.1 Orice litigiu ce apare în derularea Contractului de Închiriere și care nu va putea fi soluționat pe cale amiabilă, va fi soluționat de către instanţele competente.
7.2 CLIENTUL este de acord că acest Contract de Închiriere este guvernat de legile în vigoare din România și orice actiune juridică se va desfășura în România. CLIENTUL este de acord că orice adăugiri sau modificari aduse acestor termene și conditii sunt nule si fără validitate dacă nu sunt convenite în scris și semnate de ambele părți.

8. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

8.1 Cazurile de forță majoră se notifică de Partea afectată celeilalte Părți în termen de 3 zile lucrătoare de la data producerii lor. Sunt considerate cazuri de forță majoră acele evenimente imprevizibile și insurmontabile, independente de culpa Părții care le invocă, și care fac obligațiile acestei Părți imposibil de executat, precum : calamitățile naturale, starea de război, revoluțiile, embargoul, actele puterii publice, etc. Dovada cazului de forță majoră se face cu certificatul de forță majoră eliberat de catre organele ablilitate.
8.2 Dacă forța majoră dureaza mai mult de 20 de zile lucrătoare, oricare dintre Părți are dreptul de a cere încetarea Contractului fără ca cealaltă parte să se poată opune, renunțându-se la executarea Contractului de Închiriere în continuare. În acest caz nici una dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri, dar are obligația de a-și îndeplini toate obligațiile până la data producerii cazului de forță majoră.
8.3 Prin „caz fortuit” se întelege o împrejurare care îşi are originea în câmpul de activitate al CLIENTULUI sau o imprejurare de origine externă, care nu are caracter extraordinar şi poate fi prevăzută şi evitată cu diligenţa şi grija de care este în stare omul cel mai capabil

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1 Asociația Cultură prin Muzică va prelucra datele cu caracter personal puse la dispozitie de CLIENT inainte de sau pe parcursul derularii contractului de inchiriere, in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
9.2. Categoriile de date pe care le prelucram. Categoriile de date pe care Asociația Cultură prin Muzică le prelucreaza in legatura cu CLIENTUL difera in functie de etapa derularii contractului de inchiriere, insa acestea vor include: informatii de contact (nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numar telefon), informatii de identificare (carte de identitate, pasaport, nationalitate, data nasterii, permis de conducere), informatii privind contul bancar, cardul de credit / de debit detinute.
9.3 Vom prelucra aceste date cu caracter personal transmise de CLIENT în scopul încheierii și derularii Contractului, a facturării serviciilor oferite de Asociația Cultură prin Muzică și a plătii acestora, dar și pentru soluționarea cererilor, reclamațiilor sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Asociației Cultură prin Muzică.
9.4 CLIENTUL va avea obligația de a se asigura că datele cu caracter personal transmise sunt corecte, actualizate și sunt limitate strict la ceea ce i-a fost solicitat de Asociația Cultură prin Muzică în vederea încheierii și derularii CONTRACTULUI.
9.5 CLIENTUL beneficiază de dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, de intervenție asupra datelor pentru rectificarea sau completarea acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, în anumite situații, CLIENTUL are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite stergerea lor, sau de a solicita restricționarea prelucrărilor.